13 กรกฎาคม 2560
BOOKINGONLINE.MEKONGINSTITUTE.ORG

Bookingonline.mekonginstitute.org
เว็บไซต์ของสถาบัน Mekong Institiute เว็บไซต์เกี่ยวกับการจองรถเพื่อใช้งานภายในของบุคลากรในสถาบัน เป็นการแจ้งรายละเอียด แจกแจงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน อาทิ ข้อมูลของรถที่ใช้งาน พนักงานขับรถ รายละเอียดการเดินทาง การคำควณค่าใช้จ่ายต่อพนักงาน เป็นต้น เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยจัดระบบในการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้น

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ bookingonline.mekonginstitute.org รูปแบบการใช้งานที่มีการแจ้งรายละเอียดของข้อมูลอย่างชัดเจน มีรูปแบบการใช้งานง่าย แต่แฝงความมีระดับ สวยงาม เป็นทางการและทันสมัย เน้นการใช้งานของ User เป็นหลัก

 

Color Tone
367fa8 - ffffff

 

Feature Keyword
เว็บไซต์หน่วยงาน, เว็บไซต์ระบบจองรถ, เว็บไซต์ใช้งานระบบภายใน 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง