26 ตุลาคม 2561 Email Marketing Email Marketing
การทำ EMAIL MARKETING อย่างมืออาชีพ


ปัจจุบันนี้การใช้อีเมลในการทำการตลาดได้มีมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการรับข่าวสารของคนในสังคมได้เปลี่ยนไป จริงอยู่ที่ในสมัยก่อนนั้นการใช้อีเมลนั้นมีมาเนิ่นนานแล้ว แต่ความยอดนิยมอาจจะไม่มากพอ รวมไปถึงการรับข่าวสารต่างๆ ที่คนในสังคมไทยอาจจะไม่ถนัด แต่เมื่อเวลาผ่านไปการใช้อีเมลในช่องทางการตลาด รวมไปถึงการรับส่งข่าวสารก็มีความนิยมมากขึ้น

การส่งอีเมลให้ลูกค้านั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน สามารถสื่อและให้ความชัดเจนได้อย่างพอเหมาะพอดี ด้วยการใช้พื้นที่ของอีเมลนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลและการใส่รายละเอียดต่างๆ เพราะเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้สามารถแสดงถึงความพร้อมในการบริการของธุรกิจเหล่านั้นด้วย อีกทั้งการเขียนข้อความให้ดูดีและมีความเป็นมืออาชีพจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจและอีเมลฉบับนั้นๆ ของเราได้ด้วยเช่นกัน

1.การใช้หัวข้อสำคัญที่ต้องการสื่อสารขึ้นในอีเมล
การเริ่มต้นเรื่องด้วยหัวข้อที่ต้องการสื่อสาร ให้เป็นสิ่งแรกที่ผู้รับอีเมลจะได้ทราบว่าเราต้องการสื่ออะไร จะช่วยให้ง่ายต่อการสื่อสารและเจรจาต่อกันมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นขั้นตอนที่ง่ายขึ้นในการทำงานขั้นต่อไป อีกทั้งการแสดงเฉพาะเรื่องที่เราต้องการสื่อสารจะช่วยให้เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กรนั้นๆ เช่นกันการแทรกโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่แปลกปลอมอาจทำให้ลดโอกาสในการเปิดอ่านอีเมลจากเราอีกด้วย

2.รอบคอบและแสดงความเป็นมืออาชีพ
การใช้ประโยค ข้อความ รวมไปถึงการสะกดคำ สิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะทำให้ลูกค้ามองเห็นความเป็นมืออาชีพของเราได้ ที่สำคัญคือต้องตรวจสอบข้อมูลที่เราต้องการส่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องมั่นใจว่าผู้รับจะเข้าใจข้อมูลในแบบที่เราต้องการสื่อสารด้วย หรืออาจมีการใช้ Cc, Bcc เพื่อแจ้งให้ผู้รับท่านอื่นๆ ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

3.ใช้ Email โดเมนเนมที่เป็นชื่อของบริษัท
ถ้าหากมีอีเมลโดเมนเนมที่เป็นชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน (เช่น [email protected]) และนำมาใช้ส่งอีเมลต่อลูกค้า จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น 

4.การให้ข้อมูลช่องทางติดต่ออื่นๆ
เมื่อให้ข่าวสารข้อมูลครบถ้วนแล้ว อย่าลืมให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น และเพิ่มความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถืออีกด้วย
ที่มา : digitalmarketingwow