28 พฤศจิกายน 2566 ครีเอทีฟด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์
วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอ DBD REGISTERED

สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ระบุการมีตัวตนของผู้ประกอบการ และสถานที่ตั้งของสำนักงาน

 

โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

 

ใครบ้างที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)

4. ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น Lazada Shopee ฯลฯ

 

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องเสียภาษีไหม

 • สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องเสียภาษี)

 • แต่…หากผู้ประกอบกิจการแล้วเกิดรายได้ (ต้องเสียภาษีเงินได้) 

 

หมายเหตุ: สำหรับการซื้อขายทุกครั้ง ต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เก็บไว้เพื่อจัดทำภาษีส่งกรมสรรพากร!

 

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้าง

กรณีสำนักงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด

 • ยื่นจดได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สำนักงานตั้งอยู่

 

กรณีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

 • ยื่นจดได้ที่สำนักงานเขตที่สำนักงานตั้งอยู่

 • ยื่นจดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กทม.

 

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 

 • สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย

 • ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

 

กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งสำนักงาน ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

 

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

 • เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 • แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ กรอกเฉพาะข้อ 1-8 และ 12 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

 • กรณีมอบอำนาจ ให้แนบ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

 • Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า 

 

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

 • แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกสั้นๆ ว่าแบบ ทพ. กรอกเฉพาะข้อ 1-8 

 • เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าเอกสารแนบแบบ ทพ.

 • Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า 

 

เครื่องหมาย DBD Registered  คืออะไร สำคัญกับเว็บไซต์ไหม

สำหรับเครื่องหมาย DBD Registered คือเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกให้เจ้าของเว็บไซต์ E-Commerce โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

โดยเครื่องหมาย DBD Registered ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์จะช่วยยืนยันว่าร้านมีตัวตนจริง และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือ ความสบายใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าในการซื้อขายสินค้า และบริการ 
 

อย่างไรก็ตามสามารถยื่นขอเครื่องหมาย DBD Registered ได้ดังนี้

1.กรณีต้องการเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง

 • กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี) โทร. 02-547-5959-61

 

2. หากต้องการยื่นผ่านออนไลน์

 • ส่งไฟล์ผ่านเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com

 • ส่งไฟล์ไปที่อีเมล [email protected]  

 • ส่ง fax ไปที่เบอร์ 02-547-5973


 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 


 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: https://www.dbd.go.th/ / https://www.trustmarkthai.com/ / https://www.page365.net/all-articles/ecommerce-registration-dbd-registered