14 มกราคม 2562
คำศัพท์ BUSINESS สำคัญที่ควรรู้ (ตอนที่ 2)


บทความนี้เป็นบทความภาคต่อจากบทความที่แล้ว เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ บางคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นเคยแต่ยังไม่ทราบความหมายของมัน แต่เมื่อเราทราบและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุด ก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถทำงานหรือประสานงานออกมาได้อย่างสำเร็จและราบรื่นไปได้ด้วยดี

Capital = ทุน, เงินทุน
Budget = งบประมาณ
Networking = เครือข่าย
Launch = การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ
Startup = ธุรกิจเกิดใหม่/ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
Branding = การสร้างตราผลิตภัณฑ์
Overhead = ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
Point of sale = จุดขาย 
Cost of sales = ต้นทุนขาย
Revenue = รายได้
Grant = เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน
Non-profit organization = องค์กรไม่แสวงหากำไร
Equity = กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัท
Merger = การควบ/รวบรวบกิจการ
Margin = กำไรขั้นต้น
Income statement = งบกำไร/ขาดทุน
Balance sheet = งบดุล
Cash flow statement = งบกระแสเงินสด
Multitask = ทำหลายงาน/หลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน
Transaction = ธุรกรรม
Viral marketing = การตลาดแบบแพร่กระจาย
Scalable = ขยาย/ย่อ, เพิ่ม/ลด ความสามารถ
Strategy = กลยุทธ์
Information Technology = เทคโนโลยีสารสนเทศ
Trademark = เครื่องหมายการค้า

และหวังว่าคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังค้นหาและให้ความสนใจ เพราะการรู้คำศัพท์และความหมายที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารและทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจในการทำงานครั้งต่อๆ ไป อีกด้วย
ที่มา : si-englishbkk