11 มกราคม 2562
คำศัพท์ BUSINESS สำคัญที่ควรรู้ (ตอนที่ 1)


การที่เราทราบคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ จะถือเป็นการช่วยเพิ่มข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่มีชาวต่างชาติหรือเป็นบริษัทของชาวต่างชาติ และมีศัพท์ใดที่น่าให้ความสนใจบ้าง มาดูกัน

Profit = กำไร
Telecommuting = การทำงานทางไกล
Downsizing = การลดขนาดองค์กร
R&D = ค้นคว้าและพัฒนา มาจากคำว่า Research and Development
Headquarters = สำนักงานใหญ่
Personnel = พนักงาน (สต๊าฟ, พนักงาน)
Quarter = ไตรมาส (1/4 ส่วน)
Promotion = การเลี่ยนตำแหน่ง
Asset = สิ่งที่มีคุณค่า
Liability = หนี้สิน
End User = ผู้ใช้ตอนปลาย, ผู้บริโภค
Party = คณะ กลุ่มคน
Entrepreneur = ผู้ประกอบการ
Venture Capital = เงินร่วมลงทุน
Investment = เงินลงทุน การลงทุน
Credit = สินเชื่อ ระยะเวลที่ให้สินเชื่อ
Opportunity Cost = ต้นทุนการเสียโอกาส
Shareholder = ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
Stakeholder = ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
Interest = ดอกเบี้ย
Inventory =สินค้าคงเหลือ
Terms = ข้อตกลง
Loan = สินเชื่อ
Lien = กรณีมีสิทธิ (สิทธิ์ในกรครอบครองทรพย์สินของผู้อื่น)
Board of Director =คณะกรรมการบริษัท

สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ Business นี้ ยังมีให้ติดตามอีก 25 คำในบทความหน้า อย่าลืมติดตามกันนะที่มา : si-englishbkk