E-GOVERNMENT คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร


E-Government หรือที่เราเรียกกันว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งนี้คือวิธีการบริหารจัดการของภาครัฐในยุคสมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทางด้านการสื่อสาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แก่ภาครัฐ พร้อมทั้งการปรับปรุงการบริการให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เป็นการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดนี้เองเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับประชาชนและรัฐบาลได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น สำหรับ E-Government นี้ได้ถูกจัดความสำคัญ โดยจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความเป็นธรรมและความโปร่งใส มากขึ้นในส่วนการทำงานของทางราชการ ประชาชนสามารถขอดูข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดปัญหาในด้านการเกิดคอรัปชั่น

ประโยชน์ของ E-Government มี 4 ประการ ดังนี้
1.ช่วยให้รัฐบาลและการบริการของภาครัฐสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
2.สามารถสร้างบริการตามความต้องการของประชาชนทุกคนได้เพิ่มขึ้น
3.เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
4.ทำให้มีสารสนเทศที่ดีและมีประโยชน์ในการใช้งานได้ดีกว่าแบบเดิม

ในส่วนของการรับบริการสำหรับผู้ที่ใช้งาน E-Government มีอะไรบ้าง
• ภาครัฐกับประชาชน (G2C)
การให้บริการจากภาครัฐสู่ประชาชน โดยวิธีการคือประชาชนจะดำเนินธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ เช่น การจดทะเบียน ชำระภาษี จ่ายค่าปรับ รวมทั้งการรับปังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ของประชาชนกับผู้ลงคะแนนเสียง การค้นหาข้อมูลของภาครัฐแบบออนไลน์ได้ เป็นต้น

• ภาครัฐกับเอกชน (G2B)
การให้บริการที่ภาครัฐอำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การจดทะเบียนทางการค้า การชำระภาษีนำเข้าและส่งออก ส่งเสริมการลงทุนทั้งผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดย่อย

• ภาครัฐกับภาครัฐ (G2G)
การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีการลงรายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มความเร็วและอำนวยความสะดวกในการส่งเอกสารภายในภาครัฐ

• ภาครัฐกับข้าราชการ และพนักงานของรัฐ (G2E)
การสร้างระบบเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ระบบสวัสดิการ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานทางราชการ เป็นต้น

ข้อมูลเบื้องต้นที่เราชาวยุค 2018 ต้องเรียนรู้ ศึกษาและทราบเอาไว้ เพื่อให้อนาคตเราเป็นคนที่สามารถรู้เทาทัน สื่อ รัฐบาล และสังคมยุคใหม่ ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งเราอาจตามไม่ทัน อีกทั้งช่วยให้เรามีเกาะป้องกันตัวเอง จากความรู้รอบตัวที่เราควรรู้ไว้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต และการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆ วัน
ที่มา : เกร็ดความรู้.net