01 กุมภาพันธ์ 2562 Product กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์การตลาด 8P คืออะไร


เรื่องของการตลาดคือสิ่งที่เราต้องทำการศึกษาให้รอบคอบที่สุด เพื่อให้การทำธุรกิจของเราไหลลื่นและมีความสมูท สำหรับบทความนี้จะพามารู้จักกับกลยุทธ์การตลาด 8P เป็นกลยุทธ์ที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและเป็นการดำเนินงานทางการตลาดจากนักธุรกิจจากทั่วโลกอีกด้วย กลยุทธ์การตลาด 8P ถือเป็นกระบวนการที่สามารถเห็นผลลัพธ์ความก้าวหน้าทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปปรับปรุงและต่อยอดให้ธุรกิจของเราก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้

Product
กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เป็นการตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เป็นผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งการเลือกตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด หรือการหาข้อมูลเพิ่มเติมของคู่แข่งทางการตลาดเพื่อปรับปรุงสินค้าของเราให้มีคุณภาพและประทับใจต่อผู้บริโภคได้อย่างมากที่สุด

Price
กลยุทธ์ทางด้านราคา อาจจะต้องมีการคำนึงถึงสิ่งอื่นนอกจากต้นทุนการผลิตต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นราคาของคู่แข่ง ราคากลาง เป็นต้น การใช้กลยุทธ์ที่มีราคาขายถูกกว่าก็อาจได้ฐานลูกค้าไปได้จำนวนมาก แต่ทั้งนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า ฐานสินค้า และความต้องการในตลาด

Place
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการต้องมองภาพรวมและช่องทางการขายให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่ว่าสินค้าของเรานั้นจะได้กระจายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ช่องทางกระจายสินค้ามีสองรูปแบบนั่นคือ การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง (วิธีการนี้จะให้ยอดขายที่สูง) หรือการขายไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง (วิธีการนี้จะให้ผลกำไรที่สูง) เป็นต้น

Promotion
กลยุทธ์การใช้โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาด เป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการขายและยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้กลยุทธ์นี้จะต้องมีการใช้กลยุทธ์อื่นๆ เข้ามาสอดคล้องด้วย เช่น ลดราคาสินค้า แถามหรือแจกสินค้า เป็นต้น โดยอาจจะต้องเลือกใช้กลยุทธ์นี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นอีกทั้งจะเป็นการทำให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

Packaging
บรรจุภัณฑ์ กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคได้นำมาตัดสินใจในการเลือกซื้อ หรือเป็นตัวเลือกในการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเลือกใช้แพ็กเกจจิ้ง เพื่อดึงดูดและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจของเราได้ และสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในอนาคต

Personal
กลยุทธ์ส่วนบุคคล หากผู้ประกอบการต้องการนักขายที่เก่งที่ดีก็อาจจะต้องทำการคัดเลือกตามความสามารถ เพราะผู้ที่มีความรู้มากกว่า ประสบการณ์มากกว่า ก็จะช่วยโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของเรามากขึ้น รวมไปถึงปิดการขายได้เร็วมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ที่ประสบการณ์น้อยก็อาจมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป อย่าเพิ่งตัดสินใครนอกจากจะเห็นผลงานที่แท้จริงจะดีที่สุด

Public Relation
กลยุทธ์การใช้ข่าวสารในการชักจูงผู้บริโภค เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเป็นยุคที่ให้ความสำคัญในเรื่องของข่าวสาร เนื้อหา และสื่อออนไลน์อื่นๆ โดยเราต้องทำให้ผู้บริโภครู้สึกต้องการใช้สินค้าของเรา หรือการเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อสินค้าของเรา เป็นต้น

Power
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับควบคุม ต่อรอง แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งทางการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหลายนั้นสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 8P ถือเป็นการตลาดพื้นฐานที่จะช่วยให้ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ และหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการทุกประเภท
ที่มา : 1belief