เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

      โลกพัฒนาไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของวันเวลา เมื่อมนุษย์ไม่ชอบการย่ำอยู่กับที่ การพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้น โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในทุกด้าน หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือความก้าวล้ำทันสมัย มนุษย์จึงต้องเปิดสมองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นๆ


 

      เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน แฝงตัวเข้าอยู่ในทุกกิจกรรมของเรา กลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนและเป็นส่วนประกอบให้สังคมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับเราด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เริ่มมีการใช้มากขึ้นในการทำงาน เพราะสามารถจดจำข้อมูลได้เยอะและรวดเร็ว ทำงานได้ตลอดเวลา ลดปริมาณแรงงานของคนได้ 
ตัวอย่างประโยชน์เด่นๆ ที่พบเห็นจากเทคโนโลยี เช่น 
             เรื่องการศึกษา สามารถทำให้คนที่อยู่ทางไกลได้รับการศึกษา โดยผ่านดาวเทียม และการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ส่วนคนที่อยู่ในเมืองหรือสามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายก็ทำให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลในการศึกษามากขึ้น หลายคนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่อยอดความรู้ความสามารถให้กับตนเอง
            เรื่องการพาณิชย์ เช่น การฝากเงิน เบิกถอนเงิน โอนเงิน ผ่านตู้ATM มีความรวดเร็วมากขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้ว แตกต่างจากอดีตที่เทคโนโลยียังไม่อำนวยความสะดวกต่อเราเท่านี้มาก่อน อีกทั้งการซื้อขายออนไลน์ที่กำลังพลิกผันเศรษฐกิจและสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกัน 
           เรื่องการสื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ โทรศัพท์ โทรศัพท์ เคเบิล หรือ แม้แต่อุปกรณ์การเล่น Social ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวัน ก็มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

 


      สิ่งเหล่านี้เองที่อำนวยความสะดวกให้เราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ดังนั้นเมื่อพบว่าชีวิตมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี การเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์และโทษก็มีมากเช่นกัน ควรไตร่ตรองและเท่าทันความทันสมัยอย่าให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำ ควรมีสติในการใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี

 

 

 

ที่มา : poppygis.wordpress.com