02 พฤศจิกายน 2560 เครื่องมือการตลาด
เครื่องมือการตลาด (MARKETING TOOLS)


การสร้างแบรนด์ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตั้งราคาหรือกิจกรรมอื่นนั้นล้วนแล้วแต่มีผลที่ส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจ คล้อยตามใจรูปแบบบริการสินค้าของเราเพื่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ และเป็นเครื่องมือการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นที่น่าพอใจ และเมื่อต้องการให้ทางแบรนด์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ทางการค้า เครื่องมื่อการตลาดที่ดีต้องมีองค์ประกอบ 7 อย่าง ดังต่อไปนี้

1.นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอิทธิพลต่อการยอมรับของลูกค้าและส่งผลต่อแบรนด์สูงสุด นั่นก็คือ Product Design

2.สำหรับการใช้แพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ ต้องสื่อถึงเรื่องราวของแบรนด์ และช่วยสร้างภาพพจน์ให้กับแบรนด์และความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์นั้น อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคบางกลุ่มได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงเพราะมีแพคเกจจิ้งที่สวยงาม น่าซื้อ น่าสะสม ดังนั้นการเลือกแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมก็มีผลต่อการเลือกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคอีกหลายกลุ่มได้เช่นกัน

3.การใช้โฆษณาในการสร้าง Brand Culture เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะสื่อโฆษณาสามารถบอกเรื่องราวเกี่ยวกับBrand ได้อย่างดี ดังนั้นโฆษณาที่ดีมีคุณภาพทำให้เกิดเกิดอิทธิพลต่อแนวความคิดของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และภาพพจน์ของแบรนด์ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้ผลิตต้องการ

4.การประชาสัมพันธ์โดยการใช้ผู้มีอิทธิพล (Influencer) เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาเชี่ยวชาญหรือถนัด ต่อผู้บริโภค เช่น นักกีฬา ดารา ที่รู้จักแพร่หลายให้พูดถึงผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เกิด Popular Culture และการใช้ Influencer นี่เองที่จะช่วยบอกต่อสินค้าของเราในกลุ่มที่ติดตามพวกเขา และสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคคนอื่นได้

5.ใช้กลยุทธ์ด้านราคา และการทำการส่งเสริมการขายมาช่วยในการสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายไม่เน้นด้านราคากับแบรนด์ของคุณ จะทำให้แบรนด์ไม่เสียคุณค่า เช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง หรือการทำ Co-Promotion ร่วมกับแบรนด์ที่มีราคาก็จะทำให้สินค้าดูมีเกรดขึ้น

6.การใช้ทีมงานขายในการสร้าง Brand  Value เนื่องจากพนักงานขายที่มีความสามารถจะช่วยพูดให้ผู้ซื้อได้ให้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และเล่าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ให้ลูกค้าเข้าใจ ทำให้ส่งผลในการช่วยสร้าง Brand Culture ให้เกิดขึ้น

7.การเลือกช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะช่องทางการค้าปลีกที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง จึงส่งผลต่อการสร้าง Brand Culture และช่องทางการจำหน่ายต้องครอบคลุมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเกิดผลกำไรมากขึ้น

เครื่องมือการตลาดที่เราจำเป็นต้องมีให้หลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดก็เพื่อให้โอกาสทางการซื้อขายมากที่สุด และเกิดเป็นวัฒนธรรมการซื้อขาย ถูกใจทั้งผู้บริโภคและทางแบรนด์ ส่งผลให้เกิดการซื้อขายในระยะยาว
ที่มา : ctumkt.wordpress