HARDWARE และ SOFTWARE คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร


Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร
Hardware (ฮาร์ดแวร์) คือ อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ หรือที่เรียกว่าเป็นชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นั้นถูกประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หลายชิ้น
ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 4 ประเภท โดยมีหน้าที่และการทำงานแตกต่างกันออกไปดังนี้
1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
3.หน่วยแสดงผล (Output Unit)
4.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

คนส่วนใหญ่ยังได้มีการแบ่งประเภทของฮาร์ดแวร์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
ฮาร์ดแวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดดิส (Harddisk), แรม (Ram), เมนบอร์ด (Mainboard), ซีพียู (CPU) เป็นต้น
ฮาร์ดแวร์นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมาส์ คีย์บอร์ด จอมอนิเตอร์ เครื่องปริ๊น เป็นต้น

ส่วน Software (ซอฟต์แวร์) คืออะไร
Software (ซอฟต์แวร์) คือ ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์จะทำงานร่วมกับซีพียู เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติและทำตามที่เราต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software)
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำการติดตั้งเป็นอันดับแรก และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอีกด้วย นั่นเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows, Linuk, Unix หรือ Mac OS X เป็นต้น

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
ชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ทำงานเฉพาะทาง เพราะซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นไม่สามารถทำงานได้จากซอฟต์แวร์เดียว โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นสามารถจำแนกออกได้ 2 ประเภท คือ
- ซอฟต์แวร์ทำงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้เพียงงานเดียว เช่น โปรแกรมฝากเงิน ถอนเงิน เป็นต้น
- ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General purpose Software) ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวได้อย่างหลากหลาย ซึ่งทำให้เกิดความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เช่น Microsoft Office, Web Browser เป็นต้น

เมื่อเราได้ทราบความหมายของทั้งสองคำนี้แล้ว จะทำให้เราได้รู้อย่างทันทีว่าทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะถึงแม้จะเป็นคำที่มีความคล้ายกัน อยู่ในแวดลงเดียวกันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันก็เป็นได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เริ่มต้นให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วยที่มา : itnews4u