08 กันยายน 2559
SITTHILOGISTICS.COM

Sitthilogistics.com
เป็นบริษัทที่ให้บริการและเชื่อมโยงการขนส่งแบบครบวงจร บริษัท สิทธิ โลจีสติกส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ( ISO 9001 : 2014 ) ดำเนินการจัดการบริหารงานขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเทียบเท่าประเทศในกลุ่มอาเซียน พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและตระหนักในคุณภาพการทำงานให้บริการและมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ พนักงานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณในวิชาชีพสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Sitthilogistics.com เว็บไซต์ผลิตที่ให้บริการและเชื่อมโยงการขนส่งแบบครบวงจร การออกแบบเว็บไซต์เน้นการใช้งานของ User ( UI ) เพื่อให้ User เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่าย โทนสีหลักของเว็บไซต์คือ น้ำเงิน-แดง เพื่อให้เข้ากับโลโก้ของบริษัท การออกแบบโครงสร้าง เน้นการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย 

 

Color Tone
ED1C24 - 2E3192

 

Feature Keyword
เว็บดีไซน์ , เว็บไซต์บริการเชื่อมโยงการขนส่ง

ผลงานที่เกี่ยวข้อง